fbpx Zpracování osobních údajů | YASHICA DIGITAL | Tvorba webových stránek v Třebíči
logo YASHICA DIGITAL

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o., IČO: 06712118, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice ,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 103859 (dále jen “YASHICA DIGITAL“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností,včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní YASHICA DIGITAL.

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

YASHICA DIGITAL zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje YASHICA DIGITAL shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností YASHICA DIGITAL:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • zajištění propojení a přístupu k sítím;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • identifikace zneužívání sítí nebo služeb (tj. opakované prodlení se zaplacením ceny nebo uskutečnění obtěžujícího volání);
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) YASHICA DIGITAL;
 • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů společností YASHICA DIGITAL:

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení;
 • adresní údaje: email, telefonní kontakt, URL adresu webových stránek;
 • další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Zdroje osobních údajů:

YASHICA DIGITAL získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

YASHICA DIGITAL vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a YASHICA DIGITAL a také významně zefektivní poskytování služeb.

Zpracovatelé a příjemci:

 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle YASHICA DIGITAL a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli YASHICA DIGITAL, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ. Zpracovatelé pro webhosting a domény jsou:

 • IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČ : 26159708, DIČ : CZ26159708
 • Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557
 • CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, IČ: 67985726, DIČ: CZ67985726
 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41  Hluboká nad Vltavou Česká republika, IČ: 28115708, DIČ: CZ28115708

Zpracovatelé pro komunikaci se zákazníky:

 • Smartsupp, IČ: 03668681, DIČ: CZ03668681, Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, historie chat konverzace je automaticky mazána po 3 měsících, údajě o IP adrese společnost YASHICA DIGITAL nesbírá, odkaz na podmínky o ochraně osobních údajů: https://www.smartsupp.com/cs/help/privacy-policy/

Zpracovatelé pro analytické služby:

Zpracovatelé pro sociální sítě:

Zpracovatelé pro reklamní služby:

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje manuálně. Ochrana osobních údajů je společností YASHICA DIGITAL technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje YASHICA DIGITAL i od Zpracovatelů osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o zpracovatelích.

YASHICA DIGITAL poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že YASHICA DIGITAL nebo smluvní Zpracovatel společnosti YASHICA DIGITAL provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat YASHICA DIGITAL nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby YASHICA DIGITAL nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

YASHICA DIGITAL vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce– příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník– zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má YASHICA DIGITAL uzavřen smluvní vztah; 
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to danými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Při využití služeb YASHICA DIGITAL mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“. YASHICA DIGITAL neukládá v Cookies žádné osobní údaje. Data ukládané v cookies jsou využity výhradně za účelem fungování služeb YASHICA DIGITAL. YASHICA DIGITAL při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské Unie a České republiky.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky YASHICA DIGITAL v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb YASHICA DIGITAL a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Sledujte nás