Informace o zpracování osobních údajů

Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o., IČO: 06712118, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice ,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 103859 (dále jen “YASHICA DIGITAL“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností,včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní YASHICA DIGITAL.

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

YASHICA DIGITAL zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje YASHICA DIGITAL shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností YASHICA DIGITAL:

Rozsah zpracování osobních údajů společností YASHICA DIGITAL:

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

Zdroje osobních údajů:

YASHICA DIGITAL získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob.

YASHICA DIGITAL vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a YASHICA DIGITAL a také významně zefektivní poskytování služeb.

Zpracovatelé a příjemci:

 Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle YASHICA DIGITAL a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli YASHICA DIGITAL, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ. Zpracovatelé pro webhosting a domény jsou:

Zpracovatelé pro komunikaci se zákazníky:

Zpracovatelé pro analytické služby:

Zpracovatelé pro sociální sítě:

Zpracovatelé pro reklamní služby:

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje manuálně. Ochrana osobních údajů je společností YASHICA DIGITAL technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje YASHICA DIGITAL i od Zpracovatelů osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o zpracovatelích.

YASHICA DIGITAL poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že YASHICA DIGITAL nebo smluvní Zpracovatel společnosti YASHICA DIGITAL provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

YASHICA DIGITAL vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Vymezení užitých pojmů:

 

Při využití služeb YASHICA DIGITAL mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“. YASHICA DIGITAL neukládá v Cookies žádné osobní údaje. Data ukládané v cookies jsou využity výhradně za účelem fungování služeb YASHICA DIGITAL. YASHICA DIGITAL při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské Unie a České republiky.

Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky YASHICA DIGITAL v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb YASHICA DIGITAL a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.