Logo YASHICA DIGITAL

Zpracování OÚ.

Zásady pro zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o., IČO: 06712118, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice ,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 103859 (dále jen “YASHICA DIGITAL“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností,včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní YASHICA DIGITAL.

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

YASHICA DIGITAL zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje YASHICA DIGITAL shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností YASHICA DIGITAL:

  • Coffee
  • Tea
  • Coca Cola