Všeobecné obchodní podmínky

YASHICA DIGITAL s.r.o.

Platné od 1.1.2018

I. článek - vymezení pojmů

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). VOP se považují za všeobecné podmínky zhotovitele podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Dílo. Za dílo se považuje tvorba webové prezentace, microsite bez bližší specifikace, eshopu, webové aplikace, mobilní aplikace, intranetu či dále nespecifikovaného systému.
 3. Smlouva nebo objednávka je písemný dokument uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem na vytvoření díla. Smlouva se uzavírá zpravidla v tištěné písemné formě ve dvojím vyhotovení. Smlouva může mít i elektronickou podobu, pokud se tak smluvní strany dohodnou, kdy za smlouvu se považuje elektronická forma komunikace, kde si smluvní strany vymezí rozsah, cenu, termíny a Objednatel byl seznámen s VOP před uzavřením smluvního vztahu. Podle povahy věci se za smlouvu považují i VOP.
 4. Potvrzení objendávky: k uzavření smlouvy dojde řádným potvrzením dané objednávky. Jako potvrzení objednávky se akceptuje výhradně objednávka sepsaná písemně nebo elektronicky. V případě elektronické formy zaslána na emailovou adresu: [email protected] a v případě písemné formy je zaslání na adresu: YASHICA DIGITAL s.r.o., sídlem Žďárského 186, Kožicovice. Za potvrzení objednávky se požavuje zaslaný dokument v elektronické či tištěné podobě opatřený razítkem, datem a podpisem oprávněné osoby. Za potvrzení objednávky v případě elektronikcé komunikuce, e-mailem se považuje i kladné potvrzení, souhlas s objednávkou ze strany Objednatele. Potvrzením objednávky objednatel souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a byl s nimi srozumněn.
 5. Předmět díla nebo Objednávky (dále jen „specifikace“). Specifikací se rozumí grafická, funkční (technická) specifikace, kterou si objednatel výslovně ve smlouvě či objednávce vymínil. Specifikace je součástí smlouvy o díla nebo objednávky.
 6. Zhotovitel. Zhotovitelem je právnická osoba uvedená jako zhotovitel ve smlouvě nebo objednávce. Je ve smuvním vztahu dodavatelem či poskytovatelem služeb, které si objednatel objednal.
 7. Objednatel. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako objednatel ve smlouvě nebo objednávce.
 8. Smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí objednatel a zhotovitel.
 9. Kontaktní osoba. Kontaktní osobou za společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. (zhotovitel) a kontaktní email: [email protected] Kontaktní osoba za objednatele je osoba uvedena Zápisu z jednání, nehodnou-li se smluvní strany jinak.
 10. Celková smluvní cena. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících ze smlouvy nebo objednávky a cenové nabídky se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Sjednanou cenu za dílo je možné překročit pouze v případě změny rozsahu plnění u uzavřené smlouvy o dílo. Rozsah plnění smlouvy lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlaseného dodatku k uzavřené smlouvě nebo objednávky. Dodatek může mít podobu písemnou nebo elektronickou (emailová komunikace).
 11. Zápis z jednání. Dokument v elektronické podobě ve formátu PDF obsahující požadavky na grafické a technické řešení díla ze strany objednatele. Tento dokument je specifikací rozsahu prací. Tento dokument může a nemusí být součástí objednávky či smlouvy o dílo a zda tento zápis bude uskutečněn je na zvážení zhotovitele. Svou povahou může být zápis z jednání i elektronická emailová komunikace.
 12. Cenová nabídka je vždy přílohou k objednávce či cenové nabídce, kterou objednatel schválil. Cenová nabídka může mít písemnou či elektronickou formu (emailová komunikace). 
 13. Předání díla k testování. Předáním k testování se rozumí instalace projektu na webhostingu zhotovitele, kdy objednatel obdrží testovací URL adresu, kterou zvolí zhotovitel.
 14. Předání díla. Za předání díla je považováno:
  • Webové stránky. Jeli-součástí díla redakční systém: předání díla je uskutečněno předáním přístupu do administračního prostředí. Přístupové údaje do redakčního systému včetně manuálu na obsluhu budou zaslány elektronicky na kontaktní email Objednatele. (pozn.: Tato služba může být následně doplněna nad rámec služeb zhotovitele případným zaškolením pracovníků obsluhy redakčního systému, pokud o ni objednatel výslovně požádá, nejedná se však co do fakturace již o součást původní zakázky a fakturace proběhne dodatečně formou samostatné faktury.). Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele provést spuštění webových stránek na dohodnuté URL dle objednávky či smlouvy o dílo a tento úkon však již neopravňuje objednatele k jakémukoliv oddalování fakturace ze strany zhotovitele, tato bude vždy provedena dle předchozích ujednání, tj. po elektronickém předání přístupových údajů. Není-li součástí Díla redakční systém, je za dokončené a předané Dílo považováno přenesení Díla Zhotovitelem na server pod FTP protokolem na předem odsouhlasenou URL adresu a na této URL je Dílo veřejně přístupné z internetu pod dohodnutým protokolem, zpravidla HTTP popř. HTTPS.
  • E-shop. Předání díla je uskutečněno předáním přístupu do administračního prostředí. Přístupové údaje do redakčního systému včetně manuálu na obsluhu budou zaslány elektronicky na kontaktní email Objednatele. (pozn.: Tato služba může být následně doplněna nad rámec služeb zhotovitele případným zaškolením pracovníků obsluhy redakčního systému, pokud o ni objednatel výslovně požádá, nejedná se však co do fakturace již o součást původní zakázky a fakturace proběhne dodatečně formou samostatné faktury.). Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele provést spuštění webových stránek na dohodnuté URL dle objednávky či smlouvy o dílo a tento úkon však již neopravňuje objednatele k jakémukoliv oddalování fakturace ze strany zhotovitele, tato bude vždy provedena dle předchozích ujednání, tj. po elektronickém předání přístupových údajů.
 15. Za dokončenou objednávku je považováno:
  • Výroba bannerů pro internetovou reklamu. Objednávka je dokončena v momentě, kdy objednatel elektronicky potvrdí prostřednictvím emailové komunikace, že objednávka byla dodána v požadovaném rozsahu a odpověď je kladná. Toto potvrzení opravňuje zhotovitele k okamžité fakturaci vůči objednateli.
  • Nespecifikované grafické práce. Objednávka je dokončena v momentě, kdy objednatel elektronicky potvrdí prostřednictvím emailové komunikace, že objednávka byla dodána v požadovaném rozsahu a odpověď je kladná. Toto potvrzení opravňuje zhotovitele k okamžité fakturaci vůči objednateli.
  • Správa a nastavení internetové reklamy. Služby internetové reklamy jsou fakturovány měsíčně a za dokončenou objednávku se považuje vždy ukončené měsíční období ze které byla správa internetové reklamy poskytována. Následující měsíc je vystavena faktura ze strany zhotovitele.

   

  II. článek - předmět smlouvy

  1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla na základě specifikace nebo poskytnutí služeb dle specifikace.
  2. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit dílo a předat ho objednateli v době stanovené ve smlouvě nebo objednávce a v souladu s ustanoveními smlouvy nebo objednávky. Zhotovitel k poskytnutí odobrných služeb stanovených objednávce dle specifikace.
  3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě. Objednatel se zavazuje v případě objednávky zaplatit cenu stanovenou v objevnávce.

   

  III. článek - průběh plnění a lhůty

  1. Uzavření smlouvy o dílo. Objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky. Sdělením požadavků se rozumí specifikace technického, popřípadě grafického řešení díla. Tyto veškeré požadavky jsou součástí zápisu z jednání, dokumentu, který sepsal zhotovitel s objednatelem a tento dokument bude součástí přílohy smlouvy o dílo, jak u elektronické i písemné podoby smlouvy o dílo. Zhotovitel na základě zápisu z jednání vyhotoví objednateli cenovou nabídku, která bude obsahovat celkovou smluvní cenu a po jejím schválení vypracuje návrh smlouvy. Za uzavření smlouvy o dílo se považuje:
   • a) v případě uzavření smlouvy v elektronické podobě smlouva nabývá platnosti a účinnosti potvrzením elektronické komunikace ze strany objednatele ke zhotoviteli
   • b) v případě uzavření smlouvy v písemné podobě smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany
  2. Specifikace díla. Veškeré specifikace technické a grafické k dílu jsou uvedeny v dokumentu o zápisu z jednání, který je přílohou smlouvy o dílo.

   

  IV. Práva a povinnosti Objednatele

  1. Objednatel se zavazuje a souhlasí, že veškerá komunikace a konzultace bude probíhat elektronicky prostřednictvím emailu, a to vždy na email Zhotovitele [email protected].
  2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této Smlouvy spočívající mj. v předání podkladů potřebných k řádnému provedení díla, odsouhlasení grafických návrhů, poskytnutí technických požadavků na systém či v součinnosti při předání Díla. Objednatel je povinen poskytnout součinnost vždy do 10.ti. pracovních dnů ode dne doručení žádosti Zhotovitele. V případě neposkytnutí součinnosti objednatele dle předchozí věty má Zhotovitel právo jednostranně navýšit celkovou cenu díla o sankci ve výši dle čl. VIII. odst. 4.. Prodlení Objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek prodloužení termínu plnění Díla o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti. Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že se smluvním ujednáním tohoto odstavce souhlasí a zavazuje se v případě, že v průběhu spolupráce zaviní časovou prodlevu s provedením díla, navýšení smluvní ceny akceptovat a tuto v plné výši uhradit.
  3. Objednatel má právo pozměnit rozsah díla dle článku III. Odstavce 2. Rozsahem se rozumí přidání URL adres, vytvoření nových stránek či podstránek. Vytvoření atypických vývojářských řešení, které by byly specifikovány v článku III., odst. 2. Veškeré tyto požadavky budou charakterizovány jako vícepráce a budou podloženy cenovou nabídkou ze strany Zhotovitele, kterou Objednatel schválí. O uvedenou cenovou nabídku bude navýšena celková smluvní cena smlouvy o Dílo a dojde k prodloužení termínu odevzdání smlouvy o dílo. Nový termín dokončení o dílo stanoví Zhotovitel s přihlédnutím na časovou náročnost požadavku.
  4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle čl. VII. této smlouvy, a to způsobem a za podmínek tam stanovených.
  5. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat Zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, a to vždy elektronickou formou na email Zhotovitele, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
   Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o emailové adrese, kterou si zvolil pro elektronickou komunikaci se Zhotovitelem.
  6. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla v průběhu realizace a to obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejich zjištění.

   

  Článek V.

  Práva a povinnosti Zhotovitele

  1. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat předmět plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání Dílo konzultovat s Objednatelem, případné změny při provádění Díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této Smlouvy bude řídit pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem. Jednotlivé kroky zajištění předmětu Díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Zhotovitel zavazuje a souhlasí, že veškerá komunikace a konzultace bude probíhat elektronicky prostřednictvím emailu, a to vždy na email Objednatele.
  2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení Díla. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění Smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo mu byly sděleny, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této Smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.
  3. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí Zhotovitel vůči Objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemně prostřednictvím emailu na kontaktní osobu objednatele.

   

  Článek VI.

  Majetková práva k dílu

  1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. K řádnému předání Díla může dojít i před termínem dokončení, jestliže se smluvní strany na tomto dohodnou. Dnem předání díla se rozumí datum, kdy byly Objednateli předány přístupy do administračního prostředí nebo přenesení díla na předem odsouhlasenou URL adresu. Zhotovitel je oprávněn k vystavení faktury.
  2. Pronájem diskového prostoru na serveru pro webové stránky (webhosting) a další služby následného provozu Díla nejsou předmětem plnění této Smlouvy, jsou řešeny samostatnou smlouvou, pokud se jedná o server Zhotovitele. Objednatel se zavazuje poskytnout přihlašovací údaje na FTP a další nutné údaje nejpozději do 3 dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele, pokud se strany dohodly o umístění na jiný webhosting, než na serveru Zhotovitele.
  3. URL, na které bude Dílo umístěno je uvedena v zápisu jednání, případně v elektronické komunikaci smluvních stran
  4. Termínu dokončení Díla nebo objednávky v termínu je stanoven v písemném dokumentu nebo elektronické komunikaci. Jde o datum, které si smluvní strany vzájemně odsouhlasili.
  5. Zhotovitel je majitelem Díla je do okamžiku řádného zaplacení vystavené faktury Objednatelem, následně se majitelem Díla stává Objednatel.
  6. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele předat Objednateli přístupové údaje k hostingu webu. Přístupovými údaji k hostingu webu se rozumí přístup na server pod FTP protokolem a do databáze. Objednatel se zavazuje neprovádět žádné změny souborů uložených na FTP nebo změny v databázi a je srozuměn s tím, že by tyto změny mohly mít za příčinu narušení správné funkčnosti celého Díla.

   

  Článek VII.

  Cena a platební podmínky

  1. Celková smluvní cena je cena bez DPH, která obsahuje veškeré potřebné činnosti k úspěšné realizaci díla nebo objendávky. Celkovou smluvní cenu tvoří odsouhlasená cenová nabídka v konečném součtu.
   Sjednanou cenu za Dílo nebo Objednávku je možné překročit pouze v případě změny rozsahu plnění dle uzavřené smlouvy nebo objednávky. Rozsah plnění smlouvyo o dílo nebo objednávky lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlaseného dodatku k uzavřené smlouvě nebo objednávce.  
  2. Celková smluvní cena za Dílo nebo objednávku bez DPH je vždy specifikována v písemném dokumentu o díle čí objednávce nebo elektronické komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem.
  3. Veškeré ceny ze strany zhotovitele jsou uváděny bez DPH.
  4. Cena za dílo nebo objenávku je vždy hrazena Objednatelem bezhotovostně
  5. Objednatel souhlasí s vystavením faktury na zálohu ve ve sjednané výši (50%) na realizaci díla nebo objednávky, a to dnem podpisu této Smlouvy o dílo. O uvedenou částku bude ponížena cena při závěrečné fakturaci.
  6. Doplatek za dokončené Dílo nebo objednávku ve výši (50%) z celkové smluvní ceny bude uhrazen na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání díla dle čl. VI, odst. 1.
  7. Cena za údržbu, webhosting a další provoz Díla, které je umístěno na serveru Zhotovitele, bude uhrazena na základě zvlášť vydané faktury vystavené Zhotovitelem po dokončení Díla. Tato faktura se vystavuje na základě „Smlouvy o poskytování webhostingových služeb“, kde je též stanovena cena za webhosting a frekvence fakturace dle délky webhostingového období (zpravidla roční). Webhostingové období u nově zřízeného webhostingu počíná prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k předání Díla.
  8. Faktura musí být vystavena Zhotovitelem a bude doručena elektronickou formou na emailovou adresu zvolenou Objednatelem pro elektronickou komunikaci.
  9. Nebude-li faktura na zálohu zaplacena v termínu objednatelem, může zhotovitel přerušit veškeré započaté práce, a to až do doby řádného zaplacení. O tuto dobu se termín předání díla či dokončení objednávky prodlužuje. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitelem informován a bude vyzván k řádné úhradě.
  10. Požadavky Objednatele mimo veškeré specifikované práce vyplývající ze Smlouvy o dílo či objendávky budou Zhotovitelem účtovány hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku YASHICA DIGITAL s.r.o.
  11. Správa webových stránek je účtována hodinovou sazbou 720,- Kč bez DPH, kdy účtováno je každých započtených 15 minut práce Zhotovitele. Správou webových stránek jsou klasifikovány požadavky ze strany Objednatele v průběhu spolupráce od data předání díla či dokončení objednávky. Tyto požadavky budou vzájemně odsouhlasené Smluvními stranami a doplněny o dodatek k této Smlouvě o dílo včetně ceny bez DPH.
  12. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
  13. Lhůta splatnosti výše uvedených faktur se sjednává následovně:
  • faktura na zálohu se splatností 5 dní od doručení Objednateli
  • konečná faktura za dílo nebo objednávku se splatností 11 dní od doručení Objednateli
  • faktura za údržbu a webhosting na serveru Zhotovitele se splatností 11 dní od doručení Objednateli.

 

  Článek VIII.

  Záruka, odpovědnost a sankce

  1. Veškeré záruky jsou uvedeny v písemném dokumentu či elektronické komunikaci mezi objednatelem a zhotovitelem při uzavření smlouvy o dílo či objednávky.
  1. Při tvorbě webových stránek, eshopu či aplikace Objednatel obdrží veškeré pokyny na provoz Díla a je s nimi seznámen v den při předání Díla. V případě nedodržení pokynů hradí Objednatel způsobenou škodu na své vlastní náklady.
  1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou výše uvedených faktur, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.
  1. Zhotovitel má právo si naúčtovat sankci ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny díla nebo objednávky za každý den, kdy nesoučinnost Objednatele po obdržení žádosti resp. výzvy Zhotovitele překročila 10. pracovní den. Nastane-li více nesoučinností v průběhu realizace díla, sjednávají smluvní strany výslovně, že takové jednotlivé sankce budou sčítány. Následně bude celková výše sankce vyčíslena objednateli a zároveň připočtena k celkové smluvní ceně při konečné fakturaci za Dílo nebo objednávku.

   

  Článek IX.

  Změny a zánik smlouvy

  1. Smlouva nebo objendávka může být měněna pouze takovou formou, jakou byla uzavřena. Každá taková změna je zaevidoána a v případě tištěné podoby smlouvy je tato změna opatřena očíslovaným dodatkem.
  1. Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě.
  1. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve smlouvě. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně.
  1. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
  1. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy o dílo je povinen Objednatel uhradit veškeré doposud realizované práce. Veškeré specifikované práce jsou specifikovány v Cenové nabídce, kterou objednatel obdržel ze strany Zhotovitele při uzavírání objednávky či smlouvy o dílo. Realizované práce jsou veškeré Objednatelem odsouhlasené práce (článek V. odst. 1) a Zhotovitelem dokončené.

   

   Článek X.

  Závěrečná ustanovení

  1. Písemná smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel. Zhotovitel zasílá tuto Smlouvu o dílo elektronicky na email Objednatele [email protected], ten ji následně doplněnou o podpis, datum a místo zasílá zpět Zhotoviteli.
  1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu písemné smlouvy či objednávky. V případě elektronické formy objednávky dnem potvrzení objednávky dle emailové komunikace.
  2. Objednatel prohlašuje, že si znění tohoto dokumentu přečetl a s jeho obsahem souhlasí.