fbpx YASHICA DIGITAL | Všeobecné obchodní podmínky
logo YASHICA DIGITAL

VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVOŘENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

I. Vymezení pojmů

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). VOP se považují za všeobecné podmínky zhotovitele podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Smlouva. Smlouvou je písemný dokument uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem o vytvoření internetové prezentace. Smlouva může mít i elektronickou podobu. Zpravidla je smlouvou písemný dokument Smlouva o dílo. Za smlouvu elektronické podoby je považováno e-mailové potvrzení o realizaci internetové prezentace. Podle povahy věci se za smlouvu považují i VOP.
 3. Specifikace internetové prezentace (dále jen „specifikace“). Specifikací se rozumí grafická a funkční (technická) specifikace, kterou si objednatel výslovně ve smlouvě vymínil. Specifikace je zpravidla uvedena v samostatné příloze smlouvy.
 4. Zhotovitel. Zhotovitelem je fyzická osoba uvedená jako zhotovitel ve smlouvě.
 5. Objednatel. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako objednatel ve smlouvě.
 6. Předání internetové prezentace k testování Předáním internetové prezentace se rozumí instalace internetové prezentace na hostingový server zhotovitele. Internetová prezentace bude předána pro účely testování na subdoméně na serveru profi-stranky.cz a přístup k ní bude mít jen objednatel a zhotovitel.
 7. Převzetí internetové prezentace. Převzetím internetové prezentace se rozumí stvrzení převzetí písemně, elektronicky nebo marné uplynutí lhůt podle článku 3.7 VOP. Po stvrzení převzetí prezentace a po uhrazení doplatkové faktury bude internetová prezentace nahrána a spuštěna na hostingovém serveru objednatele.

II. Předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je zhotovení internetové prezentace na základě specifikace.
 2. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit internetovou prezentaci a předat ji objednateli v době stanovené ve smlouvě a v souladu s ustanoveními smlouvy.
 3. Internetová prezentace se pokládá za řádně zhotovenou, pokud je v souladu se specifikací.
 4. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovenou internetovou prezentaci zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě.

 

III. Průběh plnění a lhůty

 1. Uzavření smlouvy o vytvoření internetové prezentace. Objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky na grafické a technické řešení internetové prezentace. Sdělením požadavků se rozumí písemná nebo elektronická specifikace technického, popřípadě grafického řešení v návrhu smlouvy o dílo; objednatel může využít objednávkového formuláře. Na základě těchto požadavků navrhne zhotovitel písemně nebo elektronicky předběžnou cenu internetové prezentace a lhůty pro vytvoření grafického a technického řešení internetové prezentace. V případě, že objednatel s navrženou předběžnou cenou a lhůtami výslovně souhlasí, pokládá se smlouva i v případě elektronické verze za uzavřenou a zhotovitel objednateli vystaví fakturu na zálohu ve výši 25% z celkové ceny.
 2. Návrh grafického řešení internetové prezentace. Zhotovitel navrhne v součinnosti s objednatelem grafické řešení internetové prezentace ve lhůtě stanovené ve smlouvě. Počátkem lhůty je zaplacení zálohy. Pokud s grafickým návrhem objednatel nesouhlasí nebo pokud má k jeho provedení připomínky, zhotovitel navrhne jiný, popřípadě pozměněný grafický návrh; objednatel je v tomto případě povinen sdělit zhotoviteli svůj nesouhlas nebo připomínky ve lhůtě tří dnů od doručení prvního grafického návrhu. V případě, že objednatel odmítne více, než tři navržené grafické návrhy nebo uplatní více, než třikrát připomínky, je zhotovitel oprávněn navýšit cenu internetové prezentace o 10% za každý další grafický návrh nebo zapracování připomínek. Odmítnuté grafické návrhy zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a objednatel není oprávněn je užívat či jakkoli jinak s nimi nakládat. V případě, že objednatel s návrhem grafického řešení internetové prezentace souhlasí, stvrdí svůj souhlas písemně nebo elektronicky.
 3. Webhosting a doména. Pokud objednatel ve smlouvě požaduje poskytnutí webhostingu a/nebo domény, zhotovitel na účet a náklady objednatele webhosting a doménu zřídí u provozovatele webhostingu a/nebo poskytovatele doménových jmen podle vlastního výběru. Objenatel bude informován o ceně hostingu i domény. Po odsouhlasení vystaví Zhotovitel Objednateli fakturu na roční pronájem hostingu včetně ročního zakoupení domény.
 4. Poskytnutí obsahových podkladů objednatelem. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré obsahové, případně grafické (fotografie) podklady, nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel jinak, nezbytné pro vytvoření internetové prezentace. Zhotovitel je oprávněn odmítnout podklady pro vytvoření internetové prezentace, jejichž obsah by byl neetický nebo by byl v rozporu s platnými právními předpisy.
 5. Vývoj a předání internetové prezentace k testování. Zhotovitel je povinen zhotovit internetovou prezentaci ve lhůtě uvedené ve smlouvě a předat ji objednateli k testování. Internetová prezentace bude spuštěna na testovací doméně Zhotovitele. Lhůta však nezačne plynout, dokud objednatel nepředal zhotoviteli všechny dokumenty a podklady potřebné k vytvoření internetové prezentace a dokud objednatel neuhradil zálohovou fakturu.
 6. Testování a převzetí internetové prezentace. Dnem následujícím po předání internetové prezentace začíná objednateli plynout lhůta sedmi dní k testování internetové prezentace a posouzení, zda je v souladu se specifikací. Pokud objednatel nemá k internetové prezentaci námitky, stvrdí svůj souhlas s převzetím internetové prezentace písemně nebo elektronicky. V případě nečinnosti objednatele je internetová prezentace považována uplynutím této lhůty za řádně zhotovenou podle smlouvy. Pokud objednatel písemně nebo elektronicky uplatní v této lhůtě nesoulad internetové prezentace se specifikací, je zhotovitel povinen do tří dnů nesoulad napravit a předat internetovou prezentaci objednateli. Objednatel je povinen opravenou internetovou prezentaci ve lhůtě tří dnů od oznámení provedení opravy prohlédnout a případně uplatnit své přetrvávající připomínky k nesouladu internetové prezentace se specifikací. Pokud je internetová prezentace po opravě v pořádku, stvrdí objednatel ve lhůtě tří dnů, od posledního předání, souhlas s jejím převzetím. V případě nečinnosti objednatele je internetová prezentace považována za řádně zhotovenou podle smlouvy uplynutím tří dnů ode dne posledního předání zhotovitelem. Zhotovitel po obdržení stvrzení souhlasu s převzetím prezentace vystaví doplatkovou fakturu ve výši 75%, kterou je objednatel povinen uhradit. Po uhrazení doplatkové faktury bude internetová prezentace nahrána a nainstalována na hostingový server objednatele. Zhotovitel se sprošťuje povinnosti nahrát a instalovat internetovou prezentaci na hostingový server objednatele do doby, než bude uhrazena doplatková faktura.
 7. Uplatnění drobných vad a nedodělků, které nepředstavují nesoulad internetové prezentace se specifikací. V případě, že objednatel během testovacího období podle předchozího odstavce uplatní drobné vady a nedodělky, které nepředstavují nesoulad internetové prezentace se specifikací, je zhotovitel povinen je ve lhůtě čtyř dnů odstranit. Uplatnění těchto vad však nemá vliv na závazek objednatele převzít internetovou prezentaci a zaplatit za ni cenu podle smlouvy.
 8. Zřízení účtu pro administraci internetové prezentace. Po převzetí internetové prezentace je zhotovitel povinen registrovat objednateli účet pro administraci internetové prezentace a přidělit mu uživatelská práva, ale za předpokladu, že byla administrace součástí předmětu díla. Zhotovitel dále seznámi Objednatele s obsluhou administrací webu, byl poučen o rizikách škod a vad v případě neodborného zásahu do nastavení, instalací pluginů dané administrace.
 9. Změny internetové prezentace. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto článku může objednatel písemně požádat zhotovitele o pozměnění internetové prezentace, a to nejpozději do předání internetové prezentace podle článku 3.6 VOP. Pokud zhotovitel s provedením změny internetové prezentace souhlasí, je oprávněn požadovat změnu smlouvy, zejména změnu specifikace, prodloužení lhůty pro předání internetové prezentace a/nebo změnu ceny internetové prezentace. Pokud se strany na pozměnění internetové prezentace nedohodnou, může objednatel písemně nebo elektronicky odstoupit od smlouvy.
 10. Pokud zhotovitel nedodrží termín předání grafického návrhu internetové prezentace nebo internetové prezentace, je objednatel oprávněn požadovat slevu z ceny internetové prezentace  a to ve výši 0,1% z ceny internetové prezentace za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20% ceny. Toto ustanovení neplatí, pokud příčinou nedodržení termínu bylo nesplnění povinností podle smlouvy objednatelem či nedostatečná součinnost objednatele.
 11. Okamžikem převzetí internetové prezentace (nahrání a instalací prezentace na serveru/doméně objednatele) nebo marného uplynutí sedmidenní nebo třídenní lhůty podle článku 3.7 VOP přechází na objednatele nebezpečí škody na internetové prezentaci.

Sledujte nás