Všeobecné obchodní podmínky

I. Smluvní strany a základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro služby online marketingu (dále též jen „VOP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo nebo objednávky služeb (dále též jen jako „Smlouva“), která představuje ujednání mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně jedné společnost YASHICA DIGITAL s.r.o., IČO: 06712118, DIČ: CZ06712118, se sídlem: Žďárského 186, 67401 Třebíč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103859jako Zhotovitel (dále jen jako „Zhotovitel“ nebo “Poskytovatel”) a na straně druhé Objednavatel, jako subjekt objednávající od Zhotovitele Služby (dále jen jako „Objednavatel“ nebo “Zákazník”) (Zhotovitel a Objednavatel společně dále též jako „Smluvní strany“ či „Strany“), jak je blíže specifikováno v těchto Podmínkách níže a vždy v každé konkrétní Objednávce uzavřené mezi Smluvními stranami.
 2. Tato Smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ObčZ“ nebo „občanský zákoník“).
 3. Tyto Podmínky vylučují platnost jakýchkoli odporujících obchodních či smluvních podmínek smluvního partnera Zhotovitele, tj. Objednavatele. Takové podmínky Zhotovitel neuznává a není těmito vázán, a to ani bez vznesení zvláštní námitky neplatnosti.
 4. YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“). Zpracování osobních údajů se řídí zásadami pro zpracování údajů YASHICA DIGITAL.
 5. Kontaktní email zhotovitele je ahoj@yashica-digital.cz, pokud není uvedeno jinak ve smlouvě. Veškeré žádosti a požadavky ze strany objednatele musí vždy zaslány na tento email.

II. Vymezení pojmů

 1. Zhotovitel (nebo též “poskytovatel” či “dodavatel”) – je společnost YASHICA DIGITAL s.r.o, která poskytuje služby v oblasti online marketingu.
 2. Objednatel (nebo též “zákazník” či “odběratel”) – je osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění (OSVČ) nebo právnická osoba zaregistrovaná v obchodním rejstříku, která závazně objednává služby od zhotovitele a uzavírá se zhotovitelem smluvní vztah.
 3. Smluvní vztah – je uzavřená obchodní spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem na základě smlouvy. Způsoby uzavřené smlouvy jsou uvedeny v Čl. III. odst. 2. těchto VOP a Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu a zhotovitel se zavazuje dodat dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě. Objednatel a zhotovitel tvoří smluvní strany.
 4. Dílo – je výsledek služby nebo lidské činnosti, kterou si objednatel vyžádal od zhotovitele na základě smluvního vztahu.
 5. Webhosting (nebo též “server”) – je datový prostor, kde je uloženo případné dílo, což platí pro poskytované služby webových stránek, e-shopů a aplikací. Webhosting je placenou službou a bližší informace jsou uvedeny v článku V. odst. 1.  těchto VOP. 
 6. Doména – je doménové jméno. Je to unikátní adresa na internetu. Používá se tak, že se přímo píše do internetového prohlížeče. Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. zajišťuje nákup a prodloužení domén. Více je uvedeno v článku V. odst. 2.  těchto VOP. 
 7. Smluvní cena – je částka uvedená za dodání díla dle smluvního vztahu. Ceny jsou uvedeny bez DPH, k předmětné částce tak bude připočteno DPH ve výši 21 %.
 8. Vícepráce – jsou náklady, které vznikly nebo mohou vzniknout v průběhu plnění díla a jsou nad rámec odsouhlaseného rozsahu, který je součásti SoD/objednávky a přesahují částku odhadovaných nákladů za realizaci díla. Zhotovitel má právo na základě předem odsouhlasené cenové kalkulace dle ceníku YASHICA DIGITAL s.r.o. naúčtovat k odsouhlasené smluvní ceně uzavřené smlouvy tyto vícepráce. Ceník YASHICA DIGITAL je na vyžádání u zhotovitele. 
 9. URL adresa (dále jen “URL”) – je soubor znaků, který slouží k identifikaci přesného umístění na internetu.
 10. Webové stránky – je veřejná internetová prezentace s nabídkou služeb
 11. E-shop – je veřejná internetová prezentace za účelem prodeje služeb či produktů
 12. Aplikace – je veřejná či neveřejná prezentace technického rozsahu, která může být mobilní nebo webová. Mobilní aplikace se využívá přes mobilní telefon a jde o aplikaci pro mobily na platformě Apple (iOS) a nebo na platformě Google (Android) či obojí. Webová aplikace se otevírá přes internetový prohlížeč pod konkrétní URL adresou.
 13. Newsletter – graficky přizpůsobený informační email
 14. Vystavený daňový doklad – je vystavená faktura ze strany Zhotovitele.
 15. Třetí strana – je subjekt s kterým spolupracuje Zhotovitel a využívá jeho služby. Jedná se v tomto případě o osoby zapsané v živnostenské rejstříku tedy OSVČ a nebo právní formou jako je společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost.

III. Způsob jednání a uzavření smlouvy

 1. Veškeré poskytované služby zhotovitelem jsou umístěné na webových stránkách www.yashica-digital.cz a jde o informativní charakter a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu ohledně této nabídky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Objednání služeb zhotovitele může proběhnout pouze uzavřením smlouvy, a to následující způsoby:
 1. Písemnou formou zpracované smlouvy o dílo (dále jen “SoD”), která se elektronicky zašle ve formátu PDF objednateli k potvrzení. Následně potvrzenou SoD objednatel zasílá zhotoviteli k potvrzení z jeho strany. Smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy je doplněna podpisy smluvních stran včetně data a roku.
 2. Písemnou formou zpracované objednávky, která se elektronicky zašle ve formátu PDF objednateli k potvrzení. Následně potvrzenou objednávku objednatel zasílá zhotoviteli k potvrzení z jeho strany. Smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy je doplněna podpisy smluvních stran včetně data a roku.
 1. 3. Všechny způsoby uzavření smlouvy mají stejnou váhu.

  4. Smlouva vždy obsahuje uvedený rozsah, cenu a případně termín dodání.

  5. Zhotovitel má právo si vybrat způsob komunikace a uzavření smluvního vztahu s ohledem na rozsah a technickou složitost poptávaných služeb ze strany objednatele.

IV. Smlouva

1. Předmět a rozsah smlouvy

1.1. Předmět smlouvy

Předmět je vždy uveden ve smlouvě mezi smluvními stranami, kdy je zhotovitel zavazuje za podmínek uvedených ve smlouvě předat dílo v uvedeném rozsahu ze sjednanou smluvní cenu.

1.2. Rozsah smlouvy

Rozsah smlouvy je vždy součástí smlouvy, který zahrnuje veškeré potřebné práce ze strany zhotovitele nutné k řádnému předání díla. Těmito pracemi se rozumí grafické zpracování (návrh grafiky), vytvoření wireframu, naprogramování, otestování objednatelem vč. zhotovitele a spuštění díla Objednatele na určené adrese (URL), která je v této Smlouvě určena pro veřejnou prezentaci díla. Dále správa internetové reklamy, práce na optimalizaci, správa sociálních sítí a jiné. 

V případě objednávaných služeb “webové stránky”, “e-shop” nebo “aplikace” je rozsah:

 • Implementace a použití redakčního systému pro úpravu obsahu jednotlivých stran. Úpravy budou možné provést u všech unikátních URL adres. V rámci redakčního systému bude možné vytvářet, upravovat a odstraňovat obsah, nahrávat fotografie a další media (soubory).
 • Naprogramování díla a spuštění díla k nahlédnutí na neveřejné URL adrese, kdy objednatel si může prohlédnout dílo, který odpovídá grafickému návrhu, který Objednatel schválil.
 • Responzivní design – dílo bude přizpůsobeno pro mobily, tablety, laptopy a stolní počítače. Objednatel byl srozuměn, že není možné 100% zabránit nekorektnímu zobrazení na některých zařízeních o určitém rozlišení. Trh dnes nabízí tisíce zařízení od různých výrobců s různými rozlišeními a technologické odvětví se vyvíjí. Za standardní rozlišení se u stolního počítače považuje 2560x1140px (šířka x výška v pixelech) a 1920x1080px , u laptopu 1366x768px (šířka x výška v pixelech), u tabletu a mobilu 768x1024px (šířka x výška v pixelech). Vychází se ze statistických dat pro Českou republiku. Zhotovitel nenese odpovědnost ani za systémová omezení, které brání správnému zobrazení u systému Apple – iOS, iPadOS, MacOS a jiné či Windows. Za podporované prohlížeče se považuje Chrome, Mozilla, Edge, Opera a Safari, ale zhotovitel nenese odpovědnost za rozdílné zobrazení díla na jednotlivých prohlížečích, které je způsobeno daným nastavením prohlížeče. V těchto případech se tyto situace považují za vlastnost, nikoliv za vadu. Zhotovitel není povinen toto rozdílné zobrazení či vykreslení napravit.
 • U neaktuálních URL adres ze současných dojde k přesměrování na domovskou stránku a výpis všech aktivních URL adres je uveden v příloze č. 2 – rozsah díla uvedené smlouvy mezi smluvními stranami.
 • Dílo bude obsahovat základní optimalizaci, jestli-že se smluvní strany nedohodly jinak. Jde o technické kroky v rámci architektury webu. Objednatel byl informován o tom, že pro lepší výsledky ve vyhledávání či získávání nových zákazníků nebo zakázek je zapotřebí podniknout marketingové kroky ve formě reklamy, které je schopen Zhotovitel zajistit mimo tuto Smlouvu o dílo a podloženo cenovou nabídkou. Optimalizace jako taková se zajišťuje až po spuštění díla na předem uvedené URL adrese.
 • Grafické zpracování návrhu díla se provádí v grafickém programu zhotovitele dle typu zadání. V případě grafického návrhu webových stránek, e-shopu či aplikace je grafické zpracování navrženo v rozlišení FullHD tedy na šířku 1920px, nebo případně pro mobilní zobrazení dle zvoleného rozlišení zhotovitele. A naprogramované dílo v případě webových stránek, e-shopu či aplikace nebude nikdy 100% odpovídat grafickému návrhu, který si objednatel schválil, neboť se zde vstupují proměnné jako je rozlišení obrazovky, systém v používaném zařízení či využívaný prohlížeč. Rozdílné zobrazení díla v reálném čase versus grafický návrh se považuje za vlastnost, nikoliv za vadu.
 • Spuštění vytvořeného Díla na veřejnou URL adresu. Aktivace SSL certifikátu u domény Objednatele.
 • Uživatelské účty pro přístup do administrace díla s různými pravomocemi a seznámení Objednatele s obsluhou pomocí návodu ve formátu PDF, který bude zaslán objednateli na kontaktní email.
 

V případě objednávaných služeb “Internetová reklama” jsou v rozsahu tyto práce

 • Správa internetové reklamy, která spočívá ve spuštění internetové reklamy u příslušného reklamního účtu.
 • Pravidelný měsíční reporting včetně vyúčtování za provedené práce.
 • Vyjmenované agenturní práce spojené se správnou internetové reklamy jsou vždy vyjmenovány ve smlouvě.

2. Práva a povinnosti objednatele

 1. Objednatel se zavazuje a souhlasí, že veškerá komunikace a konzultace bude probíhat elektronicky prostřednictvím emailu, a to vždy na email kontaktní osoby Zhotovitele, který je uveden ve smlouvě.
 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu smlouvy spočívající mj. v předání podkladů potřebných k řádnému provedení díla, odsouhlasení grafických návrhů, poskytnutí technických požadavků na systém či v součinnosti při předání Díla. Objednatel je povinen poskytnout součinnost vždy do 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti Zhotovitele. Jestli-že objednatel nedokáže ve stanovené lhůtě poskytnout součinnost, je povinen o této skutečnosti zhotovitele informovat a zároveň stanovit nový termín pro poskytnutí součinnosti. Každá taková nesoučinnost má vliv na prodloužení termínu předání díla.
 3. Objednatel se zavazuje, že bude v úzké součinnosti s Zhotovitelem konzultovat a schvalovat jednotlivé kroky při realizaci díla. Veškeré schválené kroky rozsahu díla se považují za dokončené. Objednatel bude vždy zhotovitelem vyzván k nahlédnutí, otestování nebo kontrole díla a bude vyžadováno schválení, odsouhlasení nebo případné připomínky.
 4. Objednatel má právo pozměnit rozsah díla. Veškeré tyto požadavky budou charakterizovány jako vícepráce a budou podloženy cenovou nabídkou ze strany Zhotovitele na základě předem odsouhlasené cenové kalkulace dle ceníku YASHICA DIGITAL s.r.o.. Ceník YASHICA DIGITAL je na vyžádání u zhotovitele. O uvedenou cenovou nabídku bude navýšena celková smluvní cena SoD a dojde k prodloužení termínu odevzdání SoD. Nový termín dokončení stanoví Zhotovitel s přihlédnutím na časovou náročnost požadavku.
 5. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla , a to způsobem a za podmínek stanovených ve smlouvě.
 6. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat Zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, a to vždy elektronickou formou na email Zhotovitele, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o emailové adrese, kterou si zvolil pro elektronickou komunikaci se Zhotovitelem, pokud není uvedena ve smlouvě.
 7. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla v průběhu realizace, a to bez zbytečného odkladu

3. Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje a souhlasí, že bude poskytovat předmět plnění v rozsahu a způsobem stanoveným ve smlouvě. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání Dílo konzultovat s Objednatelem, případné změny při provádění Díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu smlouvy bude řídit pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem. Jednotlivé kroky zajištění předmětu Díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje a souhlasí, že veškerá komunikace a konzultace bude probíhat elektronicky prostřednictvím emailu, a to vždy na email Objednatele uvedeného ve smlouvě.
 2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení Díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo mu byly sděleny, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.
 3. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí Zhotovitel vůči Objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemně prostřednictvím emailu.

4. Dokončení - řádné splnění díla (dodání díla)

 1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. K řádnému předání Díla může dojít i před termínem dokončení, jestliže se smluvní strany na tomto dohodnou. Podmínky řádného předání díla jsou vždy uvedeny ve smlouvě mezi smluvními stranami dle zvoleného způsobu jednání dle čl. III. a odst. 2.

5. Cena a platební podmínky

 1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z dané smlouvy a cenové nabídky, která je součástí dané smlouvy.
 2. Cenu za dílo lze uhradit vždy pouze na základě daňového dokladu
 3. Na realizaci díla může být požadována záloha, na kterou je vystavena zálohová faktura se splatností v den doručení objednateli. Konkrétní výše zálohy či záloh je uvedena ve smlouvě ke konkrétnímu dílu.
 4. Splatnost faktur zhotovitele je 11 dnů.
 5. Sjednanou cenu za Dílo je možné překročit pouze v případě změny rozsahu plnění smlouvy. Rozsah plnění dle smlouvy lze měnit pouze na základě vzájemného odsouhlasení elektronickou formou, tj. emailem mezi smluvními stranami. Celková smluvní cena může být navýšena o služby třetích stran dle odst. 6. Náklady třetích stran tohoto článku těchto VOP.
 6. Celková smluvní cena může být navýšena o doplňky či služby třetích stran, které mohou být v průběhu realizace do díla integrovány za účelem konkrétní funkce, aby byl zajištěn požadavek. Některý z těchto doplňků může být zpoplatněn. Veškeré tyto náklady na pořízení budou připočteny k pravidelným poplatkům za údržbu díla. Více je uvedeno v článku VI. Služby třetích stran.

6. Termíny dodání díla

 1. Zhotovitel se zavazuje dílo dodat v termínu či termínech, které jsou uvedeny ve smlouvě či objednávce o dílo.
 2. Termín díla může být pozměněn, jestli-že objednatel nevytvořil dostatečnou součinnost nutnou k dokončení díla. Za nesoučinnost se považuje nedodání potřebných podkladů, odpovědí, potvrzení a jiných výzev ze strany zhotovitele na objednatele.
 3. Termín díla se též mění, jestli-že v průběhu díla vznikly vícepráce, které vznikly v průběhu realizace a vyžadují čas na zapracování. O těchto skutečnostech je objednatel informován zhotovitelem.

7. Náklady třetích stran

 1. Zhotovitel využívá služeb třetích stran, které mohou být účtovány a jsou vyjmenovány v čl. VI. Služby třetích stran těchto VOP. V tomto případě je vždy objednatel o této skutečnosti informován.

8. Záruka

 1. Společnost YASHICA DIGITAL neposkytuje záruku na dodané dílo a výjimkou jsou tyto služby: webové stránky, e-shop, aplikace (mobilní a webová). V tomto případě je záruka v délce 12. měsíců od předání díla dle čl. IV odst. 4 těchto VOP.
 2. Objednatel obdržel veškeré pokyny k dílu a byl s nimi seznámen v den při předání Díla. V případě nedodržení pokynů hradí Objednatel způsobenou škodu na své vlastní náklady.
 3. Dílo může využívat služby třetích stran dle odst. VI. Služby třetích stran. Zhotovitel však nemá možnost zajistit jejich 100% funkčnost z důvodu vlastnických práv třetích stran. V případě nefunkčnosti služeb třetích stran je Zhotovitel povinen zajistit náhradu za jinou službu podobného technického rozsahu. Náklady na zajištění a zprovoznění nové služby budou ze strany zhotovitele objednateli naúčtovány v plném rozsahu. Objednatel však bude zavčas o této skutečnosti informován.
 4. Záruka na dílo se počíná dnem, kdy je dílo řádně předáno objednateli.
 5. V případě, že objednatel zjistí vadu nebo rozsah díla nedopovídá rozsahu sjednanému ve smlouvě je zhotovitel povinen provést nápravu, netýká se však bodu 2. tohoto odstavce. 

9. Správa, údržba a servis

 1. Veškeré práce, které objednatel poptává po zhotoviteli a nejsou součástí rozsahu smlouvy se účtují na základě hodinové sazby zhotovitele. Účtuje se vždy každých započatých 30 minut. 

10. Sankce

 1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou výše uvedených faktur, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.
 2. Zhotovitel má právo si naúčtovat jednorázovou sankci ve výši 20% ze smluvní ceny díla v případě, kdy nesoučinnost pro realizaci díla svoji délkou přesáhla dobu 20 pracovních dnů a objednatel po opakovaných urgencích – výzvách na kontaktní email objednatele, neučinil potřebné kroky k poskytnutí součinnosti. Pokud je více nesoučinností během realizace díla, tak se tyto sankce sčítají. Konečný součet sankcí je připočten k celkové smluvní ceně a ve vystaveném daňovém dokladu.
 3. Smluvní strany si stanovili termín spuštění díla do 60 dnů od data předání. V opačném případě je následné spuštění projektu po uvedené lhůtě účtováno sankcí v jednorázové výši 1640 Kč bez DPH a sankce 50 Kč bez DPH za každý den od data předání k datu spuštění díla. Součet uvedené sankce bude následně fakturován objednateli.

11. Autorská práva

 1. Dílo vytvořené podle Smlouvy poskytnuté Objednateli má povahu autorského díla a podléhá režimu autorského zákona. Objednatel se zavazuje užívat předmět autorského díla Zhotovitele pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona a těchto VOP. Objednatel je oprávněn použít Dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo. K jiným účelům je oprávněn jej použít pouze s předchozím souhlasem Zhotovitele.
 2. Veškeré Objednatelem dodané podklady jsou chráněny autorským právem Objednatele. Objednatel se zavazuje dodat ke zpracování Díla jen autorizované podklady, se kterými je oprávněn nakládat právě k tomuto účelu (zejména fotografie či skici, ale i názvy a loga třetích stran atd.). Objednatel se zavazuje nahradit veškerou škodu, která by případně vznikla z neoprávněného použití dodaných podkladů pro vytvoření Díla.
 3. Veškeré know-how, výrobní postupy či vytvořené grafické prvky, jež jsou součástí Díla, jsou chráněny autorským právem Zhotovitele.
 4. CMS administrační systém WordPress pro webové stránky a WooCommerce pro e-shopy je tzv. Open Source Systém a licence je volná k využití, ale objednavatel nemá k programovým souborům přístup. Přístup k souborům, které jsou uloženy na serveru webové prezentace, jako jsou obrázky, pdf soubory, mediální soubory atd., které jsou na webové prezentaci zveřejněny v článcích, má Objednavatel přes administrační rozhraní webové prezentace.
 5. Zhotovitel má právo propagace Díla formou reference (tzn. umístěním odkazu a loga nebo samotného loga, fotografie Díla, el. podoby Díla, tiskové materiály Díla).
 6. Objednatel je povinen uvést Zhotovitele (značku či obchodní firmu) ve všech případech, kdy to povaha Díla umožňuje a kdy uvedení Zhotovitele není vizuální překážkou, zejména ve zdrojovém kódu a v patičce webové prezentace Objednatele jako název autora Díla s aktivním odkazem na webové stránky Zhotovitele. Objednatel pak není oprávněn bez písemného svolení Zhotovitele tuto autorskou značku odstranit či pozměnit a není oprávněn ani jinak pozměňovat údaj o autorství či autorství připisovat jiné osobě než Zhotoviteli.

12. Licence

 1. Zhotovitel uděluje nevýhradní licenci na využívání díla, které nemají svou povahu unikátní a nemusí být zhotovené výhradně pro Objednatele.
 2. Za neunikátní části Díla mohou být považovány drobné grafické prvky, symboly a značky vytvořené Zhotovitelem nevýhradně pro Objednatele. Zhotovitel na tyto části Díla poskytuje Objednateli nevýhradní a omezenou licenci k užívání pouze v souvislosti s užíváním Díla jako celku a k účelům vyplývajícím ze Smlouvy nebo těchto VOP. Zhotovitel může tyto části užít a poskytnout licenci třetím stranám, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy Objednatele. Objednateli na základě této licence nevzniká nárok na disponování s těmito částmi k vytváření např. jiných děl, či jejich zpřístupnění třetím stranám.
 3. Objednatel je oprávněn zasahovat do unikátní části Díla chráněného autorským právem pouze se souhlasem Zhotovitele.
 4. Objednatel není oprávněn licenci k unikátní části Díla postoupit. Objednatel je oprávněn postoupit licenci pouze na základě předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.
 5. Při porušení výše uvedených podmínek ze strany Objednatele má Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit a má právo odejmout Objednateli poskytnutou licenci a požadovat náhradu škody vzniklou neoprávněným užitím Díla.

13. Změny a zánik smlouvy

 1. Smlouva může být měněna formou písemnou či elektronicky na základě dohody smluvních stran. V případě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.
 2. Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených ve smlouvě.
 3. Výpověď smlouvy je učiněna stejnou formou, jako byla sjednána tj. elektronickou nebo písemnou dle čl. III. odst. 2 těchto VOP a doručena druhé smluvní straně dle smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně.
 4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
 5. V případě odstoupení Objednatele od smlouvy je povinen Objednatel uhradit veškeré doposud realizované práce, tedy náklady na realizaci díla. Veškeré dokončené práce budou ze strany zhotovitele vyúčtovány na základě vystaveného daňového dokladu. Za dokončené práce je považována veškerá činnost dokončená zhotovitelem dle sjednaného rozsahu a objednatelem odsouhlasená.

V. Webhosting a domény

1. Webhosting

 1. Společnost YASHICA DIGITAL zajišťuje služby v oblasti webhostingu – pronájmu serveru, kde je umístěno dílo, a to zejména webové stránky, e-shop či aplikace. Tato služba je zpoplatněna a cena je stanovena na základě SoD či objednávky ke konkrétnímu dílu mezi smluvními stranami.
 2. Webhostingové služby jsou provozovány na páteřních serverech českého internetu s maximální možnou dostupností a zhotovitel negarantuje rychlost webhostingových služeb, která závisí na nastavení konkrétního poskytovatele internetového připojení.
 3. Cena za webhostingové služby je účtována vždy ročně, a to k datu výročí. Datum výročí je den, kdy dílo bylo řádně předáno objednateli. Vyúčtování probíhá na základě vystaveného daňového dokladu, a to nejpozději 10 dní před datem výročí. Objednatel je povinen uhradit daňový doklad ke dni splatnosti. V případě neuhrazení ceny za webhostingové služby mohou být ze strany společnosti YASHICA DIGITAL přerušeno poskytování služby a dojde tedy k záměrnému výpadku služeb až do doby řádného uhrazení daňového dokladu. Odpovědnost za případné škody nenese zhotovitel, veškeré případné škody jdou k tíži objednatele.
 4. Úhrada webhostingových služeb se provádí na základě bankovního převodu.
 5. Cena za webhostingové služby může být změněna z důvodů vyšších provozních nákladů či změn ceníků třetích stran, které jsou dodavatelem webhostingových služeb. Zákazník či objednatel má právo nesouhlasit s navýšením ceny a pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, tak dojde ke zrušení poskytovaných služeb a objednatel je povinen si zajistit nového poskytovatele služeb a to nejpozději do 10 pracovních dnů od výpovědi. Výpověď webhostingových služeb se provádí písemně, korespondenčně s doručením na adresu YASHICA DIGITAL s.r.o., Žďárského 186, 67401 Kožichovice. Na základě přijaté výpovědi budou Objednateli zaslány veškeré podklady a data, která jsou nutná pro provoz díla. Předání těchto dat proběhne elektronickou formou přes cloud One Drive nebo Google disk, kde si objednatel data stáhne. Příprava dat pro předání je služba zpoplatněná a to ve výši 3 280 Kč bez DPH. Na tuto částku bude vystaven daňový doklad. Zprovoznění díla u nového poskytovatele si objednatel zajišťuje sám na své vlastní náklady.
 6. Cena za webhostingové služby obsahuje:
 1. Pronájem diskového prostoru na serveru
 2. Dohled 24/7 na dostupnost a funkčnost serveru
 3. Podpora – v pracovní dny (po-pá: 08:00 – 17:00)  je možné se obrátit na náš helpdesk
 4. Zálohování – zálohování pro případ plného obnovení dat či zásahu vyšší moci. Obnova dat je zpoplatněná služba, která bude vyúčtována Objednateli. Zálohování se provádí jednou týdně. 
 5. Kontrola aktualizací redakčního systému CMS – 2x ročně probíhá kontrola systému.

7. Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. se zavazuje k poskytování služeb webhostingu v rozsahu služeb dle bodu 5. tohoto odstavce. Součástí služeb je provoz emailových služeb pro příslušnou doménu v max. počtu 10 firemních emailů. Datový limit pro všechny emailové služby činí 15GB dat. V případě přečerpání dat je účtována částka za 1GB ve výši 100 Kč bez DPH při roční platbě a celková cena je následně připočtena k částce za webhostingové služby. K emailové poště se přistupuje za pomocí protokolů POP3 a IMAP. Objednatel byl informován o webovém rozhraní pro přihlášení k emailovým službám a může si jej vyžádat na emailové adrese support@yashica-digital.cz. Nastavení emailové služby pro poštovní klienty jako Outlook a jiné si provádí sám objednatel. Zhotovitel předá objednateli příslušné instrukce pro nastavení ve formě manuálu.

8. Společnost YASHICA DIGITAL ručí za to, že v případě havárie či zásahu vyšší moci budou služby webhostingu obnoveny za výjimky, kdy by se zásah vyšší moci týkal přímo poskytovatele serveru, webhostingu. Zhotovitel vyvine maximální snahu k zabezpečení dat objednatele proti zneužití, odcizení či ztrátě.

9. Společnost YASHICA DIGITAL má povinnost informovat objednatele o plánované údržbě serveru, pokud tuto informaci obdržel od třetí strany, která je poskytovatelem služeb. Objednatel má právo vyžádat si informace o subjektech třetích stran, které poskytují a dodávají služby webhostingu včetně technických parametrů serveru, kde je dílo umístěno.

2. Domény - správa domén

 1. Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. poskytuje služby v oblasti správy domén, nebo-li doménových jmen. Součástí této služby je registrace nových domén, prodlužování platnosti nových domén. Domény se vždy registrují nebo prodlužují na minimálně jeden rok. Délka prodloužení domény je stanovena na základě dohody smluvních stran. 
 2. Registrace a prodloužení domén je služba zpoplatněná, která navíc obsahuje servisní poplatek zhotovitele za kontrolu a evidenci domén. Objednatel je vždy informován o ceně za registraci a prodloužení domény. Jestliže objednatel odsouhlasí registraci či prodloužení domény, tak tyto služby zajistí Zhotovitel a následně uvedené práce vyúčtuje ve formě vystaveného daňového dokladu. Objednatel je povinen uhradit tento daňový doklad nejpozději ke dni splatnosti.
 3. Objednatel si může vždy vyžádat informace k dané doméně, což může být datum registrace, datum expirace či název registrátora domény.
 4. Objednatel si může zažádat o převod domény pod jiného poskytovatele služeb. Žádost se provádí elektronicky formou emailu a to zasláním žádosti na kontaktní email zhotovitele: ahoj@yashica-digital.cz a tato služba je zpoplatněna ve výši 1 700 Kč bez DPH. Ze strany Zhotovitele bude vystaven následně daňový doklad

VI. Služby třetích stran

 1. Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. využívá služeb třetích stran, které jsou zpoplatněné a má právo tyto náklady účtovat svým zákazníkům. Jde o poskytovatele služeb v oblasti domén (registrace, prodloužení), serverů (pronájem diskového prostoru), služby od společnosti Google, kdy sem spadají inzertní systém Google Ads nebo mapy přes Google maps, doplňky k dílu (dále jen “pluginy”), které se využívají u služeb webových stránek a e-shopů či aplikací. 
 2. Google maps – zhotovitel využívá služeb od společnosti Google (Google Cloud EMEA Limited), které jsou využívány pro technologii Google maps. Tato služba může být zpoplatněna a to v situaci, kdy dojde ke zvýšené návštěvnosti díla (webové stránky, e-shop nebo aplikace). Tato částka se nedá jakkoliv předvídat a není ze strany Google avizovaná. Vzniklé náklady na provoz této služby, které jsou účtovány zhotoviteli, jsou následně přefakturovány objednateli formou vystaveného daňového dokladu na danou výši v Kč. Součástí vyúčtování jsou originální faktury ze strany Google ke kterým se dané vyúčtování váže. Pokud je měna ze strany Google účtována v mně USD (americký dolar) nebo Euro, tak se využívá kurz České Národní Banky pro přepočet na KČ v daném měsíci. Objednatel bere na vědomí a tímto souhlasí
  s přefakturací částek, dodatečně nárokovaných třetími stranami po Zhotoviteli,
  vzniklých v souvislosti s návštěvností stránek objednatele.
 3. Doplňky – na díle se mohou využívat různé doplňky, které jsou známé také jako “widgety, pluginy nebo scripty”, které umožňují požadované funkce, které objednatel požadoval na začátku či v průběhu realizace díla. Zhotovitel však nemá možnost do těchto doplňků zasahovat a zajistit jejich 100% funkčnost z důvodu vlastnických práv třetích stran. Veškeré tyto doplňky byly ze strany Zhotovitele implementovány v dobré víře a ověření, že jsou kompatibilní se stávajícím dílem. V případě, že by nastala situace, kdy se nějaký plugin začne chovat nekorektně z důvodu aktualizace redakčního systému, či jinému zásahu vyšší moci,  bude v takovém případě hledán nový doplněk, který bude dostupný a bude splňovat požadované funkce a primárně se bude hledat takový doplněk, který je bezplatný. Pokud by žádný takový doplněk nebyl na trhu k dispozici a bylo nutné doplněk zakoupit, budou se na jeho zakoupení podílet smluvní strany rovným dílem po dobu záruční lhůty. Po uplynutí záruční doby je takový plugin hrazen v plné výši objednatelem. Výše uvedené se týká služeb webové stránky, e-shop a aplikace.
 4. Paušální poplatky – pravidelné poplatky. Mohou se vázat ke konkrétním funkcím a činnostem, které jsou vždy uvedeny ve smlouvě. Pokud tyto poplatky vzniknou v průběhu realizace díla a nedaly se nijak předpokládat, tak má zhotovitel právo vyúčtovat náklady objednateli ve formě vystaveného daňového dokladu.
 5. Inzertní náklady – jsou náklady spojené s internetovou propagací u třetích stran jako je Google, Seznam a Facebook. Konkrétně se může jednat o náklady za internetovou reklamu, nebo-li investovanou částku do reklamy za účelem propagace objednatele, kterou má právo zhotovitel objednateli naúčtovat ve formě vystaveného daňového dokladu ve výši v Kč, které odpovídá za dané období.

VII. Vyšší moc

 1. Pro potřeby Smlouvy se vyšší mocí rozumí všechny okolnosti a vnější události výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které Smluvní strany nemohly předvídat při podpisu Smlouvy o dílo a jejichž výskyt znemožňuje jedné ze stran dodržet všechny nebo část smluvních závazků. Vyšší mocí se rozumí zejména povodně, požáry, přírodní a živelné katastrofy, válečný stav, stávky většího rozsahu apod.
 2. O zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je povinna postižená strana druhou stranu vyrozumět bez zbytečného odkladu, pokud tomu technické překážky nebrání. Plnění smluvních povinností může být dohodou obou stran v tomto případě pozastaveno, a to max. na dobu 90 dnů. Pokud nebude možno po uplynutí této lhůty pokračovat v plnění smluvních povinností, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší.
 3. Překážka vyšší moci vylučuje povinnost Zhotovitele k úhradě způsobných škod,  a jiných Objednateli, které byly způsobeny překážkou vyšší moci.
 4. V případě situace, kdy nastane překážka vyšší moci, tak je zhotovitel povinen navrhnout objednateli řešení, které danou situaci vyřeší, pokud toto řešení najít lze. Veškeré náklady spojené s hledáním alternativního řešení budou objednateli naúčtovány ve formě vystaveného daňového dokladu, o čemž bude zavčas informován včetně ceny.

VIII. Zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování osobních údajů společností YASHICA DIGITAL:

Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu. Veškeré informace o zpracování osobních údajů naleznete na stránce zásadami pro zpracování údajů YASHICA DIGITAL.

YASHICA DIGITAL získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob. YASHICA DIGITAL vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a YASHICA DIGITAL a také významně zefektivní poskytování služeb.

IX. Ceník prací

Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. si účtuje práce na základě hodinové sazby, která je uvedena níže. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu ceníku kdykoliv v průběhu roku s ohledem na provozní, ekonomické vlivy či zásahy vyšší moci.

 • Projektové práce – 850 Kč
 • Programátorské práce – 850 Kč
 • Ostatní práce – 850 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. O změně ceníku je vždy objednatel informován, a to formou newsletteru dle článku XI. Změna obchodních podmínek. Ceny poskytovaných služeb od třetích stran se řídí článkem VI. Služby třetích stran. 

X. Mlčenlivost

Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. se zavazuje k mlčenlivosti a veškeré informace, know-how od objednatele jsou považovány za důvěrné a nakládá s těmito informacemi za účelem plnění smlouvy a díla. Objednatel je vázán mlčenlivostí po dobu trvání smluvního vztahu.

XI. Spolupráce s třetí stranou

Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. může během plnění objednávky či smlouvy využívat služeb třetích stran. 

XII. Změna obchodních podmínek

 1. Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. má právo na změnu VOP, a to kdykoliv v průběhu roku. Změnu VOP mohou doprovázet provozní změny, změny podmínek třetích stran nebo vyšší moc.
 2. Objednatel nebo zákazník je vždy informován o změně VOP, a to na kontaktní email a je povinen se s novým zněním VOP seznámit. Sdělení je zasíláno elektronicky – formou newsletteru.
 3. Objednatel má právo odmítnout nové znění VOP a to nejpozději do 14 dnů od data přijetí newsletteru, a to odpovědí na uvedené sdělení. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, dojde ke zrušení smluvního vztahu do 30 dnů od přijetí newsletteru a objednatel či zákazník je povinen si zajistit nového poskytovatele služeb a v případě webových stránek, e-shopu nebo aplikace vlastní server pro uložení dat, dále budou objednateli zaslány veškeré podklady a data, která jsou nutná pro provoz díla. Jeho spuštění na novém serveru si zajišťuje objednatel na své vlastní náklady dle čl. V, odst. 1 a bodu 5. 

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 30.12.2021.
 2. V případě, že ve Smlouvě jsou ustanovení upravena odchylně od těchto VOP, má přednost znění SoD či objednávky bez ohledu na formu jednání dle čl. III odst. 2.
 3. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě dohody obou Smluvních stran v takové formě, jak je stanoveno ve smlouvě.
 4. Pokud by některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo VOP byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě Smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu neplatného ustanovení. Nedojde-li v tomto mezi Stranami k dohodě, platí pro tato neplatná ustanovení „analogie legis“, které má právo zvolit Zhotovitel, tedy ustanovení právních předpisů, které se nejvíce blíží účelu Smlouvy o dílo. Výběr těchto ustanovení sdělí v tomto případě Zhotovitel Objednateli písemně a doporučeně poštou do 10 dnů od jeho volby. Takto zvolená ustanovení budou považována za nahrazení neplatných ustanovení Smlouvy o dílo, a to s platností ode dne doručení Objednateli.
 5. Objednatel a zákazník je povinnen společnost YASHICA DIGITAL informovat o skutečnosti, že došlo ke změně kontaktního emailu, neboť na tento email se odesílají veškeré informace o smluvním vztahu včetně aktualizace VOP.
 6. Smluvní strany se dohodly na tom, že veškeré informace o smluvním vztahu budou doručovány elektronicky, a to vždy na kontaktní email smluvních stran. Kontaktní email pro společnost YASHICA DIGITAL je ahoj@yashica-digital.cz
 7. Pro Smluvní strany je závazný výlučně právní řád (normy práva hmotného i procesního) platný na území sídla Zhotovitele. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy o dílo se řídí především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména přiměřeně ust. § 2586a násl., a dále příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
 8. Všechny spory, které případně vzniknou mezi Smluvními stranami z uzavřené Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou rozhodovány příslušnými soudy České republiky.
 9. Objednatel svým podpisem nebo potvrzením Smlouvy uděluje Zhotoviteli souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem nezbytné komunikace mezi Objednatelem a Zhotovitelem, a to na dobu neurčitou. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne takovéto osobní údaje, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, další třetí osobě za jiným účelem, než nezbytně nutným pro bezvadné plnění předmětu smlouvy.
 10. Objednatel nebo zákazník prohlašuje, že si znění tohoto dokumentu přečetl a s jeho obsahem souhlasí k čemuž je vyzván při sjednávání smluvního vztahu. 
Konzultace ZDARMA

Vyberte si prosím způsob, jak s námi chcete komunikovat. Na výběr máte ze tří možností:

Kontaktovat telefonicky

nebo