VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti YASHICA DIGITAL s.r.o., platné od 1.1.2018

I. článek – vymezení pojmů

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“). VOP se považují za všeobecné podmínky zhotovitele podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Dílo. Za dílo se považuje tvorba webové prezentace, microsite bez bližší specifikace, eshopu, nastavení a správa eshopu u třetí strany, webové aplikace, mobilní aplikace, nastavení a správa eshopu, optimalizace pro vyhledávače, vytvoření intranetu či dále nespecifikovaného systému.
 3. Smlouva. Smlouvou je písemný dokument uzavřený mezi objednatelem a zhotovitelem na vytvoření díla. Smlouva se uzavírá zpravidla v tištěné písemné formě ve dvojím vyhotovení. Smlouva může mít i elektronickou podobu, pokud se tak smluvní strany dohodnou, kdy za smlouvu se považuje elektronická forma komunikace, kde si smluvní strany vymezí rozsah, cenu, termíny a Objednatel byl seznámen s VOP před uzavřením smluvního vztahu. Podle povahy věci se za smlouvu považují i VOP.
 4. Předmět díla (dále jen „specifikace“). Specifikací se rozumí grafická, funkční (technická) specifikace, kterou si objednatel výslovně ve smlouvě či objednávce vymínil. Specifikace je součástí smlouvy o díla.
 5. Zhotovitel. Zhotovitelem je právnická osoba uvedená jako zhotovitel ve smlouvě.
 6. Objednatel. Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako objednatel ve smlouvě.
 7. Smluvní strany. Smluvními stranami se rozumí objednatel a zhotovitel.
 8. Kontaktní osoba. Kontaktní osobou za společnost YASHICA DIGITAL s.r.o. (zhotovitel) a kontaktní email: matl@yahica.cz. Kontaktní osoba za objednatele je osoba uvedena Zápisu z jednání, nehodnou-li se smluvní strany jinak.
 9. Celková smluvní cena. Celková smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících ze smlouvy a cenové nabídky se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Sjednanou cenu za dílo je možné překročit pouze v případě změny rozsahu plnění u uzavřené smlouvy o dílo. Rozsah plnění smlouvy lze měnit pouze na základě vzájemně odsouhlaseného dodatku k uzavřené smlouvě. Cena je stanovena dle platného ceníku společnosti YASHICA DIGITAL, který je k nahlédnutí zde.
 10. Zápis z jednání. Dokument v elektronické podobě ve formátu PDF obsahující požadavky na grafické a technické řešení díla ze strany objednatele. Tento dokument je specifikací rozsahu prací.
 11. Cenová nabídka.
 12. Předání projektu k testování. Předáním k testování se rozumí instalace projektu na webhostingu zhotovitele, kdy objednatel obdrží testovací URL adresu a přístup k ní bude mít jen objednatel a zhotovitel.
 13. Předání díla. Za předání díla je považováno, kdy závazek zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. K řádnému předání Díla může dojít i před termínem dokončení, jestliže se smluvní strany na tomto dohodnou. Za předání Díla je považováno a současně opravňuje Zhotovitele k okamžité fakturaci:
 1. Jeli-součástí díla redakční systém: předání díla je uskutečněno předáním přístupu do administračního prostředí. Přístupové údaje do redakčního systému včetně manuálu na obsluhu budou zaslány elektronicky na kontaktní email Objednatele. (pozn.: Tato služba může být následně doplněna nad rámec služeb zhotovitele případným zaškolením pracovníků obsluhy redakčního systému, pokud o ni objednatel výslovně požádá, nejedná se však co do fakturace již o součást původní zakázky a fakturace proběhne dodatečně formou samostatné faktury.). Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatele provést spuštění webových stránek na dohodnuté URL – uvedena v odst. 2 tohoto článku, tento úkon však již neopravňuje objednatele k jakémukoliv oddalování fakturace ze strany zhotovitele, tato bude vždy provedena dle předchozích ujednání, tj. po elektronickém předání přístupových údajů.
 2. Není-li součástí Díla redakční systém, je za dokončené a předané Dílo považováno přenesení Díla Zhotovitelem na server pod FTP protokolem na předem odsouhlasenou URL adresu a na této URL je Dílo veřejně přístupné z internetu pod dohodnutým protokolem, zpravidla HTTP popř. HTTPS.

II. článek – předmět smlouvy

 1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla na základě specifikace.
 2. Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovit dílo a předat ho objednateli v době stanovené ve smlouvě a v souladu s ustanoveními smlouvy.
 3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit cenu stanovenou ve smlouvě.

 

III. článek – průběh plnění a lhůty

 1. Uzavření smlouvy o dílo. Objednatel sdělí zhotoviteli svoje požadavky. Sdělením požadavků se rozumí specifikace technického, popřípadě grafického řešení díla. Tyto veškeré požadavky jsou součástí zápisu z jednání, dokumentu, který sepsal zhotovitel s objednatelem a tento dokument bude součástí přílohy smlouvy o dílo, jak u elektronické i písemné podoby smlouvy o dílo. Zhotovitel na základě zápisu z jednání vyhotoví objednateli cenovou nabídku, která bude obsahovat celkovou smluvní cenu a po jejím schválení vypracuje návrh smlouvy. Za uzavření smlouvy o dílo se považuje:
  1. V případě uzavření smlouvy v elektronické podobě smlouva nabývá platnosti a účinnosti potvrzením elektronické komunikace ze strany objednatele ke zhotoviteli
  2. V případě uzavření smlouvy v písemné podobě smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany
 2. Specifikace díla. Veškeré specifikace technické a grafické k dílu jsou uvedeny v dokumentu o zápisu z jednání nebo cenové nabídce, který je přílohou smlouvy o dílo.

 

IV. Práva a povinnosti Objednatele

 1. Objednatel se zavazuje a souhlasí, že veškerá komunikace a konzultace bude probíhat elektronicky prostřednictvím emailu, a to vždy na email Zhotovitele matl@yashica.cz, není-li uvedeno jinak.
 2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této Smlouvy spočívající mj. v předání podkladů potřebných k řádnému provedení díla, odsouhlasení grafických návrhů, poskytnutí technických požadavků na systém či v součinnosti při předání Díla. Objednatel je povinen poskytnout součinnost vždy do 10.ti. pracovních dnů ode dne doručení žádosti Zhotovitele. V případě neposkytnutí součinnosti objednatele dle předchozí věty má Zhotovitel právo jednostranně navýšit celkovou cenu díla o sankci ve výši dle čl. VIII. odst. 4.. Prodlení Objednatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek prodloužení termínu plnění Díla o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti. Objednatel tímto výslovně prohlašuje, že se smluvním ujednáním tohoto odstavce souhlasí a zavazuje se v případě, že v průběhu spolupráce zaviní časovou prodlevu s provedením díla, navýšení smluvní ceny akceptovat a tuto v plné výši uhradit.
 3. Objednatel má právo pozměnit rozsah díla dle článku III. Odstavce 2. Rozsahem se rozumí přidání URL adres, vytvoření nových stránek či podstránek. Vytvoření atypických vývojářských řešení, které by byly specifikovány v článku III., odst. 2. Veškeré tyto požadavky budou charakterizovány jako vícepráce a budou podloženy cenovou nabídkou ze strany Zhotovitele, kterou Objednatel schválí. O uvedenou cenovou nabídku bude navýšena celková smluvní cena smlouvy o Dílo a dojde k prodloužení termínu odevzdání smlouvy o dílo. Nový termín dokončení o dílo stanoví Zhotovitel s přihlédnutím na časovou náročnost požadavku.
 4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu díla dle čl. VII. této smlouvy, a to způsobem a za podmínek tam stanovených.
 5. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat Zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, a to vždy elektronickou formou na email Zhotovitele, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
  Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o emailové adrese, kterou si zvolil pro elektronickou komunikaci se Zhotovitelem.
 6. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjištěných vadách Díla v průběhu realizace a to obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů od jejich zjištění.

 

Článek V.  – práva a povinnosti Zhotovitele

 1. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat předmět plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání Dílo konzultovat s Objednatelem, případné změny při provádění Díla může provádět jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této Smlouvy bude řídit pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem. Jednotlivé kroky zajištění předmětu Díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Zhotovitel zavazuje a souhlasí, že veškerá komunikace a konzultace bude probíhat elektronicky prostřednictvím emailu, a to vždy na email Objednatele.
 2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení Díla. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění Smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo mu byly sděleny, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této Smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit.
 3. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí Zhotovitel vůči Objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemně prostřednictvím emailu na kontaktní osobu objednatele.

 

Článek VI.  – splnění Díla a majetková práva k Dílu

 1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Díla Objednateli. K řádnému předání Díla může dojít i před termínem dokončení, jestliže se smluvní strany na tomto dohodnou. Dnem předání díla se rozumí datum, kdy byly Objednateli předány přístupy do administračního prostředí nebo přenesení díla na předem odsouhlasenou URL adresu.
 2. Pronájem diskového prostoru na serveru (webhosting) a další služby následného provozu Díla nejsou předmětem plnění této Smlouvy, jsou řešeny samostatnou smlouvou, pokud se jedná o server Zhotovitele. Objednatel se zavazuje poskytnout přihlašovací údaje na FTP a další nutné údaje nejpozději do 3 dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele, pokud se strany dohodly o umístění na jiný webhosting, než na serveru Zhotovitele.
 3. URL adresa, na které bude Dílo umístěno je uvedena v zápisu jednání, případně v elektronické komunikaci smluvních stran
 4. Zhotovitel je majitelem Díla je do okamžiku řádného zaplacení vystavené faktury Objednatelem, následně se majitelem Díla stává Objednatel.
 5. Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele předat Objednateli přístupové údaje k hostingu webu. Přístupovými údaji k hostingu webu se rozumí přístup na server pod FTP protokolem a do databáze. Objednatel se zavazuje neprovádět žádné změny souborů uložených na FTP

 

Článek VII. – cena a platební podmínky

 1. Dohodou smluvních stran byla stanovena cena: celková smluvní cena, která je součástí cenové nabídky, kterou objednatel obdržel ze strany zhotovitel a tuto cenu odsouhlasil. Jednotlivé úseky prací a ceny jednotlivých úkonů jsou rozepsány v cenové nabídce uvedené v příloze č. 1 Smlouvy o dílo. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.
 2. Cena bude uhrazena Objednatelem bezhotovostně následovně:
  1. Objednatel souhlasí s vystavením faktury na zálohu ve výši 50% z celkové smluvní ceny na vytvoření díla, a to dnem podpisu této Smlouvy o dílo. O uvedenou částku bude ponížena cena za vytvoření webových stránek při závěrečné fakturaci.
  2. Doplatek za dokončené Dílo ve výši 50% z celkové smluvní ceny bude uhrazen na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání díla dle čl. VI, odst. 1.
  3. Cena za údržbu, webhosting a další provoz Díla, které je umístěno na serveru Zhotovitele, bude uhrazena na základě zvlášť vydané faktury vystavené Zhotovitelem po dokončení Díla. Tato faktura se vystavuje na základě „Smlouvy o poskytování webhostingových služeb“, kde je též stanovena cena za webhosting a frekvence fakturace dle délky webhostingového období (zpravidla roční). Webhostingové období u nově zřízeného webhostingu počíná prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k předání Díla.
 3. Faktura musí být vystavena Zhotovitelem a bude doručena elektronickou formou na emailovou adresu zvolenou Objednatelem pro elektronickou komunikaci.
 4. Lhůta splatnosti výše uvedených faktur se sjednává následovně:
  1. faktura na zálohu se splatností 5 dní od doručení Objednateli
  2. konečná faktura za Dílo se splatností 11 dní od doručení Objednateli
  3. faktura za údržbu a webhosting na serveru Zhotovitele se splatností 11 dní od doručení Objednateli.
 5. Nebude-li faktura na zálohu zaplacena v termínu objednatelem, může zhotovitel přerušit veškeré započaté práce, a to až do doby řádného zaplacení. O tuto dobu se termín předání Díla prodlužuje. O této skutečnosti bude objednatel zhotovitelem informován a bude vyzván k řádné úhradě.
 6. Požadavky Objednatele mimo veškeré specifikované práce vyplývající ze Smlouvy o dílo (uvedeno v článku III a VI, a v příloze č. 1 – cenové nabídky) budou Zhotovitelem účtovány hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku.
 7. Správa webových stránek je účtována hodinovou sazbou dle aktuálního ceníku, kdy účtováno je každých započtených 15 minut práce Zhotovitele. Správou webových stránek jsou klasifikovány požadavky ze strany Objednatele v průběhu spolupráce od data předání Díla. Tyto požadavky budou vzájemně odsouhlasené Smluvními stranami dodatečné cenové nabídky bez DPH.
 8. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

 

Článek VIII. – záruka, odpovědnost a sankce

 1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na funkčnost celého Díla a jeho částí na dobu 12. měsíců od předání Díla.
 2. Objednatel obdržel veškeré pokyny na provoz Díla a byl s nimi seznámen v den při předání Díla. V případě nedodržení pokynů hradí Objednatel způsobenou škodu na své vlastní náklady.
 3. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou výše uvedených faktur, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení.
 4. Zhotovitel má právo si naúčtovat sankci ve výši 0,5% z celkové smluvní ceny díla za každý den, kdy nesoučinnost Objednatele po obdržení žádosti resp. výzvy Zhotovitele překročila 10. pracovní den. Nastane-li více nesoučinností v průběhu realizace díla, sjednávají smluvní strany výslovně, že takové jednotlivé sankce budou sčítány. Následně bude celková výše sankce vyčíslena objednateli a zároveň připočtena k celkové smluvní ceně při konečné fakturaci za Dílo.

 

Článek IX. – změny a zánik smlouvy

 1. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
 2. Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v této Smlouvě.
 3. Výpověď Smlouvy musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou ve smlouvě. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně.
 4. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.
 5. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy o dílo je povinen Objednatel uhradit veškeré doposud realizované práce. Veškeré specifikované práce jsou uvedeny v článku III. a jsou dále specifikovány v příloze č.1 – Cenová nabídka, která je součástí této Smlouvy o dílo. Realizované práce jsou veškeré Objednatelem odsouhlasené práce (článek V. odst. 1) a Zhotovitelem dokončené v plném rozsahu.
 6. Jestli-že nesoučinnost objednatele je trvající déle jak 30 pracovních dní, má právo Zhotovitel ukončit smlouvy o dílo a poskytnutá záloha na dílo ve výši 50% (článek VII., odst. 3a) je nevratná. Pokud veškeré realizované práce jsou svojí hodnotou vyšší, než je poskytnutá záloha, je povinen objednatel uhradit rozdíl mezi všemi řádně dokončenými a odsouhlasenými pracemi (článek V. odst. 1) a výši zálohy.

 

Článek X. – závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
 2. V případě uzavření smlouvy o dílo v tištěné písemné podobě zasílá objednatel tuto smlouvu doplněnou o podpis do 5 dnů ve dvojím vyhotovení na adresu:
  • YASHICA DIGITAL s.r.o., Žďárského 186, 674 01 Třebíč – Kožichovice
  • Následně Zhotovitel doručená vyhotovení doplní o podpis a datum a zašle jednu kopii na sídlo Objednatele, není-li stanoveno jinak.
  • Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.
 3. V případě uzavření smlouvy o dílo v elektronické podobě smlouva nabývá platnosti dnem potvrzení elektronické komunikace ze strany objednatele, kdy byl seznáme se všeobecnými obchodními podmínkami, cenou, rozsahem prací a termíny.
 4. Smluvní strany prohlašují, že si znění tohoto dokumentu přečetly a s jeho obsahem souhlasí. U tištěné písemné podoby potvrzují smluvní strany svými podpisy a u elektronické podoby potvrzením emailové komunikace.
 5. Objednatel souhlasí se zpracováním firemních a osobních údajů za účelem uzavření smluvního vztahu a budoucí spolupráce.