Zásady zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

Společnost YASHICA DIGITAL s.r.o., IČO: 06712118, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 103859 (dále jen “YASHICA DIGITAL“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní YASHICA DIGITAL zpracováním jejich osobních údajů společnostní YASHICA DIGITAL.

 

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Vymezení užitých pojmů

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů;
 • subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce– příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník– zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má YASHICA DIGITAL uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to danými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

YASHICA DIGITAL zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje YASHICA DIGITAL shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů společností YASHICA DIGITAL:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb;
 • zajištění propojení a přístupu k sítím;
 • zajištění provozních činností;
 • účetní a daňové účely;
 • identifikace zneužívání sítí nebo služeb (tj. opakované prodlení se zaplacením ceny nebo uskutečnění obtěžujícího volání);
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) YASHICA DIGITAL;
 • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů společností YASHICA DIGITAL:

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení;
 • adresní údaje: email, telefonní kontakt, URL adresu webových stránek;
 • další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Zdroje osobních údajů:

YASHICA DIGITAL získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob. YASHICA DIGITAL vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a YASHICA DIGITAL a také významně zefektivní poskytování služeb.

Zdroje osobních údajů:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle YASHICA DIGITAL a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli YASHICA DIGITAL, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ. Zpracovatelé pro webhosting a domény jsou:

 • IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČ : 26159708, DIČ : CZ26159708
 • Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557
 • CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, IČ: 67985726, DIČ: CZ67985726
 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika, IČ: 28115708, DIČ: CZ28115708

 

Zpracovatelé pro komunikaci se zákazníky:

 • Smartsupp, IČ: 03668681, DIČ: CZ03668681, Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno, historie chat konverzace je automaticky mazána po 3 měsících, údajě o IP adrese společnost YASHICA DIGITAL nesbírá, odkaz na podmínky o ochraně osobních údajů.

 

Zpracovatelé pro analytické služby:

 

Zpracovatelé pro sociální sítě:

 

Zpracovatelé pro reklamní služby:

YASHICA DIGITAL zpracovává osobní údaje manuálně. Ochrana osobních údajů je společností YASHICA DIGITAL technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje YASHICA DIGITAL i od Zpracovatelů osobních údajů.

Zdroje osobních údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o zpracovatelích. YASHICA DIGITAL poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že YASHICA DIGITAL nebo smluvní Zpracovatel společnosti YASHICA DIGITAL provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn: 

 • požádat YASHICA DIGITAL nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby YASHICA DIGITAL nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

YASHICA DIGITAL vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů;
 • subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce– příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník– zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má YASHICA DIGITAL uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to danými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Jak používáme Cookies soubory:

Při využití služeb a produktů YASHICA DIGITAL mohou být uloženy dočasné soubory, tzv. „Cookies“. YASHICA DIGITAL neukládá v Cookies žádné osobní údaje. Data ukládané v cookies jsou využity výhradně za účelem fungování služeb YASHICA DIGITAL. YASHICA DIGITAL při zpracování souborů cookies postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské Unie a České republiky. Návštěvník může ukládání cookies souborů zabránit tím, že si otevře webové stránky YASHICA DIGITAL v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory cookies. V případě využití anonymního režimu prohlížeče je možné, že nebude zajištěna plná funkcionalita produktů a služeb YASHICA DIGITAL a jejich používání může způsobovat nestandardní chování.

Konzultace ZDARMA

Vyberte si prosím způsob, jak s námi chcete komunikovat. Na výběr máte ze tří možností:

Kontaktovat telefonicky

nebo